TẠI SAO PHẢI BẤM HUYỆT ĐẢ THÔNG KINH LẠC HẰNG NGÀY?

Có câu: “Kinh lạc thông suốt bách bệnh không sinh, Kinh lạc không thông bách [...]